خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

بسمه تعالي

معرفي ترالي نظافت ، روشهاي مكانيزه نظافت

و

نقش آن در كاهش ميزان آلودگي محيط و كنترل عفونتهاي بيمارستاني

تهيه كننـده:‌

جمشید تاجیک

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

يكي از دلايل اصلي براي كنترل ميكروارگانيزمها ، پيشگيري از انتقال بيماري و عفونت و كنترل رشد ميكروارگانيزمهاي مضر و آلوده كننده است كه براي كنترل رشد آنها مي‌توان به روشهاي مختلف توسط عوامل فيزيكي ، فرآيندهاي فيزيكي و يا عوامل شيميايي اقدام نمود . محيط‌هاي بيمارستان بدليل وجود ارگانيسم‌هاي بيماري‌زا بسيار مهم و حائز اهميت است . بنابراين براي دست يافتن به اهداف مورد نظر كنترل ، از روشهاي اصولي در پاك كردن و گندزدايي محيط بيمارستان ، عوامل مختلف ميكروب‌كش و يا متوقف‌كننده رشد ميكروبي استفاده كرد .

روشهاي سنتي و فعلي بر اساس نظافت و پاكيزگي اصولي و بهداشتي برنامه‌ريزي نشده و همين امر علاوه بر اينكه هزينه و وقت را تلف مي‌كند ، ميزان آلودگي را هم كاهش و كنترل نمي‌كند .

سئوال مطرح در اين روش اينست كه آيا با بكارگيري ترالي نظافت و روشهاي مكانيزه در نظافت ، ميزان آلودگي بيمارستانها كاهش مي‌يابد يا تاثيري در ميزان آن ندارد .

براي حل مسئله روشهاي علمي مختلفي مورد بررسي قرار مي‌گيرد . كه بر اساس آن ترالي نظافت و بكارگيري تجهيزات مكانيزه نظافت در بيمارستانها انتخاب گرديد .

با توجه به بررسي‌هاي بعمل‌آمده روشهاي قبلي بصورت سنتي بوده و اشكالات فراواني در امر بهداشت نظافت محيط‌هاي بيمارستاني دارند .

تعاريف :

پاك كردن Cleaning

زدودن و برداشتن تمام مواد خارجي ار روي اشياء كه بطور معمول با استفاده از آب همراه يا بدون ماده دترجنت (پاك كننده) است.

رفع آلودگي Decontamination

زدودن ميكروارگانيزم‌هاي پاتوژن از روي اشياء در حدي كه در زمان جمع‌آوري و دست زدن به اشياء مشكلي پيش نيايد .

گندزدايي Disifection

حذف تعداد زياد يا همه ميكروارگانيزمهاي پاتوژني كه بر روي اشياء بيجان وجود دارند بجز اسپور باكتري .

((گندزدايي در سه سطح صورت مي‌گيرد .))

1)     High Level  Disinfection (H.L.D)

2)     Intermediate Level  Disinfection (I.L.D)

3)     Low Level Disinfection (L.L.D)

معايب روشهاي سنتي نظافت در مراكز درماني

الف) تي ( زمين‌شوي ) :

1. پراكنده بودن وسايل و امكانات نظافت

2. انتشار آلودگي و عفونت از يك اتاق به اتاق ديگر يا يك بخش به بخش ديگر

3. شستشوي تي در داخل مكانهاي غير بهداشتي نظير توالت

4. عدم امكان خشك كردن تي‌ها

5. فراهم كردن شرايط رشد و تكثير ميكروارگانيسم‌ها در تي‌هاي مرطوب

6. سنگيني و سختي كار به هنگام تي زدن

7. سنگيني و سختي انتقال تي از مكان شستشو تا اتاق يا بخش مورد نظر بويژه انتقال آن توسط نيروهاي خدماتي خواهر

8. مصرف بسيار زياد آب براي شستشوي تي‌ها حداقل 50 _60 ليتر آب براي هر بار شستشو

9. صدمه زدن به نيروهاي خدماتي

10. هدر رفتن زمان كار مفيد بدلبل شستشوي حداقل زماي تلف شده 5 _7 دقيقه در هر بار شستشوي تي

11. صدمات تاسيساتي

12. از بين رفتن كفش و لباس كارگر

ب ) دستمال تنظيف

1.  استفاده از يك دستمال مشترك جهت كليه سطوح

2.  انتقال آلودگي از سطوح آلوده به سطوح ديگر

3.  عدم وجود دستمال مجزا جهت پاك كردن سطوح

4.  عدم وجود دستمال مجزا جهت خشك كردن بعد از مرحله پاك كردن

5.  عدم وجود دستمال مجزا جهت گندزدايي سطوح مورد نياز

معرفي ترالي نظافت :

در مكان‌ها و ساختمان‌هايي كه امكان استفاده از ماشين‌آلات حرفه‌اي براي نظافت نيست . از روش بهداشتي ( ترالي نظافت ) جهت نظافت و پاكيزگي استفاده مي‌شود .

معايب و مزايا :

روشهاي فعلي بر اساس نظافت و پاكيزگي اصولي و بهداشتي برنامه‌ريزي نمي‌گردد ؛ به‌نحويكه امكان بر طرف كردن آلودگي از سطح زمين نمي‌باشد و در اثر استفاده زياد از زمين‌شوي ( تي ) ميزان آلودگي كاهش نمي‌يابد و انتقال آلودگي از هر قسمت به قسمت ديگر منتقل مي‌گردد.

ميزان مصرف آب جهت شستشوي زمين‌شوي بسيار زياد مي‌باشد و طبق نتايج و تحقيقات بعمل آمده ميزان مصرف آب جهت شستشوي يك سر نخ تي حدود 50-40 ليتر آب مورد نياز مي‌باشد . همچنين زمان مورد نياز جهت شستشوي سر نخ تي حداقل زماني برابر با 7-5 دقيقه مي‌باشد .

در روش فعلي از يك سر نخ تي جهت پاك كردن كف زمين هر بخش يا هر قسمت استفاده مي‌شود و احتمال آلودگي از اين طريق افزايش مي‌يابد و حتي در صورتيكه سر نخ تي مجدداً شستشو شود علاوه بر اينكه زمان زيادي صرف مي‌شود امكان تمييزي و پاكيزگي نمي‌باشد .

در حال حاضر سر نخ تي در داخل اتاق تي شوي يا در داخل توالت‌ها شسته مي‌شود كه در اثر اين شستشو آلودگي نيز به داخل بخشها انتقال مي‌يابد . و حتي در اثر آويزان كردن سر نخ تي جهت خشك كردن ، بدليل مرطوب بودن تي امكان تكتير ميكروبها و قارچها كاملاً فراهم مي‌باشد و در صورت استفاده از تي آلودگي منتشر خواهد شد .

جهت نظافت و پاك كردن سطوح ديوارهها و امكانات موجود هر بخش در حال حاضر فقط از يك نوع دستمال با يك رنگ خاص (سفيد) جهت تمامي سطوح بكارگيري مي‌شود .

مطمئناً امكان انتقال آلودگي در اين حالت افزايش خواهد داشت و حتي در اثر شستشوي دستمال‌ها پاك كردن به نحو كاملاً مطلوب انجام نخواهد شد .

مزاياي ترالي نظافت :

1.     يكپارچگي و جمع‌آوري كليه وسايل و امكانات پاك كردن و گندزدايي سطوح بر روي يك ترالي

2.     استفاده از يك سر نخ تي مجزا جهت هر اتاق

3.     استفاده از دستمال‌هاي رنگي با توجه به عملكرد تعريف شده براي هر يك از دستمال‌ها

4.     شخصيت دادن به نيروههاي خدماتي

5.     كاهش سختي كار

6.     افزايش راندمان نيروي انساني

7.     افزايش سرعت عملكرد

8.     افزايش زمان بهينه كار (مفيد كار )

9.     صرفه‌جويي در مصرف آب

10.  صرفه‌جويي در مصرف آب

11.  صرفه‌جويي در وقت و زمان

12.  كاهش هزينه‌هاي مربوط به مواد مصرفي

13.  كاهش آلودگي

14.  ايجاد تغيير در رفتار در جامعه و محيط كار

15.  عملكرد آسان

قسمتهاي مختلف ترالي نظافت :

مشخصات فيزيكي:

1)       چهارجوب

2)       چرخ

3)       سطح ويژه محلول آب و مواد پاك كننده

4)        سطل ويژه مواد گندزداي

5)       سطل ويژه نگهداري دستمال‌هاي رنگي

6)       سطل ويژه نگهداري وسايل شوينده

7)       كيسه مخصوص نگهداري كيسه‌هاي زباله‌هاي مشكي رنگ

8)       كيسه مخصوص نگهداري كيسه‌هاي زباله‌هاي زرد رنگ

9)       كيسه مخصوص جمع‌آوري سر نخهاي تي

10)  كيسه مخصوص جمع‌آوري دستمال هاي رنگي

11)  سرنخهاي تي

12)  دستمالهاي رنگي

13)  خاك‌انداز

14)  جاروب

15)  دسته تي

روش كار :

  • در اين روش از هر سر نخ تي فقط جهت يك اتاق استفاده مي‌شود . ضمن اينكه از كشيدن تي از انتهاي اتاق شروع و به ابتداي هر اتاق پايان مي‌يابد . ضمن اينكه استفاده از مواد شوينده جهت پاك كردن سطوح به تنهايي كافي مي‌باشد .
  • جهت راهروها و سالن‌ها لازم است آنها را به قسمتهاي مختلف تقسيم نماييد و هر قسمت با يك سر نخ تي پاك گردد .
  • در صورتيكه تي جهت پاك كردن اتاق بيماران عفوني مورد استفاده قرار گرفته مي‌بايست گندزدايي شود .
  • چكليه سر نخ تي‌هاي مورد استفاده شده مي‌بايست جهت شستشو به لنژري انتقال يابد .
  • سر نخ تي‌هايي كه جهت پاك كردن اتاق بيماران عفوني و يا مكانهاي آلوده مورد استفاده قرار گرفته مي‌بايست به طور جداگانه شستشو و گندزدايي گردد .
  • ضمناً در مواقعي كه ميزان شدت آلودگي در مكانهاي عفوني در سطح بالا مي‌باشد ، لازم است آن مكان‌ها توسط دستگاههاي شوينده و جمع‌كننده ، Vacuum Wet نظافت شده و پساب جمع‌آوري شده در مخزن دستگاه هر چه سريعتر نسبت به تخليه آن اقدام شود .
  • محلولهاي شوينده بايد بطور مرتب تعويض گردند و پس از اتمام كار نظافت در كانال فاظلابرو تخليه گردد .
  • لازم به ذكر است بعد از پاك كردن ، سطوح بايد خشك باقي بماند ؛ بنابراين بعد از پاك كردن كليه سطوح مي‌بايست با يك دستمال مجزا نسبت به خشك كردن سطوح اقدام گردد .
  • بدنبال ريخته شدن موادي چون ادرار يا غذا ، پاك كردن آن محل با آب و يك ماده دترجنت معمولاً كافي مي‌باشد ولي اگر ترشحات حاوي ارگانيزم‌هاي بالقوه خطرناك باشند بايد علاوه بر پاك كردن با دستمال‌هاي يكبار مصرف ، نسبت به گندزدايي آن اقدام نمود .

در صورت پاشيده و پراكنده شدن خون و مايعات بدن در محيط(بدليل احتمال آلودگي)توصيه مي‌شود:

1.    دستكش پوشيده شود .

2.    با دستمال يا حوله يكبار مصرف خون و مواد جمع‌آوري و پاك شود .

3.    سپس مكان با آب و مواد شوينده بطور كامل پاك شود  .

4.    با محلولهاي گندزداي مناسب نسبت به گندزدايي آن اقدام گردد .

كاربرد دستمالها

-     دستمال به رنگ قرمز.................... حوله‌اي جهت جمع‌آوري و پاك كردن خون و مايعات آلوده عفوني بدن

-     دستمال به رنگ آبي .......................حوله‌اي جهت پاك كردن و گندزدايي سطوح

-     دستمال به رنگ سبز .....................حوله‌اي جهت خشك كردن سطوح بعد از پاك كردن با مواد پاك كننده

-     دستمال به رنگ زرد ......................حوله‌اي جهت مكانهاي آلوده و عفوني

توضيح اينكه پاك كردن سطوح بايد در حد كافي صورت گيرد تا لك يا خاك (dirt) بر روي آنها مشاهده نشود.

ضمناً بعد از هر بار بكارگيري دستمال‌ها مي‌بايبست دستمال مورد استفاده شده را جهت شستشو و گندزدايي به لنژري ارسال شود و تحت هيچ شرايطي امكان استفاده مجدد دستمال نمي‌باشد .

يادآوري مي‌گردد خون ، ادرار يا ماده آلوده عفوني بايد فوراً پاك شده و محل آلوده پس از پاك كردن خشك و سپس گندزدايي شود .

معرفي دستگاههاي مكانيزه نظافت در بيمارستان ها

امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژي ، بيشتر سازمانها ، كارخانجات ، شهرداري‌ها و حتي بيمارستانها تمايل دارند تا نظافت اماكن خود را به طور مكانيزه انجام دهند .

به اين منظور ماشين آلات و تجهيزات نظافتي مختلفي با كاربردهاي متفاوت وجود دارد كه اين ماشينها علاوه بر زيبايي با سرعت و دقت بالايي مي‌توانند در هر ساعتي از شبانه‌روز عمليات نظافت ، پاكيزگي و گندزدايي محوطه‌ها ، خيابانها و محيطهاي مراكز درماني را به راحتي انجام دهند . وجود اين گونه ماشين‌آلات ، ضمن جلوگيري از انتشار ذرات در هوا ، عمليات پاك كردن ، شستشو و وكيوم (مكش ) و گندزدايي در يك زمان انجام مي‌گردد .

مزاياي ماشين‌آلات و تجهيزات نظافتي مكانيزه :

1. كاهش نيروي انساني و عدم نياز به نيروي انساني ماهر و با تجربه

2. كاهش هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني

3. افزايش سرعت عمل

4. افزايش وقت و راندمان كار

5. صرفه‌جويي در مصرف آب

6. صرفه جويي در زمان

7. ايجاد تغيير رفتار در جامعه و محيط كار

8. كاهش هزينه هاي مربوط به مواد مصرفي

9.    جمع‌آوري آلودگي از محيط و در نهايت كاهش موارد عفونت

معرفي ماشين‌آلات پيشرفته نظافت :

1 -  ماشين‌ چنـد منظوره نظافت :

اين جاروب نظافت و شستشوي شهري كه داراي استاندارد بين‌المللي مي‌باشد ، ضمن بهره‌گيري از سيستم مكش قابليت حمل 4هزار ليتر زباله و ظرفيت پاشيدن 5هزار ليتر آب را دارد و سرعت آن در حين كار مي‌تواند تا 15 كيلومتر در ساعت نيز افزايش پيدا كند . اين ماشين چند منظوره براي پاك كردن خيابانهاي باريك و زواياي كوچك و بزرگ آن مجهز كرده است . ميزان درصد انتشار گرد و غبار ناشي از جاروب سطح خيابانهاي حدود 95 درصد مي‌باشد . يكي از سه برس اين ماشين به طور هيدروليكي زواياي مختلف خيابان را تميز كرده و شيلنگ مكنده آن براي جمع‌كردن برگ درختان ، تميز كردن جوي آب‌ها و تخليه فاضلاب‌ها استفاده مي‌شود . از ديگر توانايي اين ماشين مي‌توان به دارا بودن فشار آب بالا براي شستن سطوح اشاره كرد .

2 -  ماشين حمل زباله :

اين ماشين براي حمل زباله مورد استفاده قرار مي‌گيرد . يكي از امتيازات ويژه حمل زباله اين است كه محفظه انباشت زباله كاملاً رو بسته بوده و از ريختن و انتشار بوي زباله در حين حركت در خيابانها جلوگيري مي‌كند .

3 -  دستگاه نظافت راهرو و سالن‌ها :

- براي نظافت محوطه‌ها و سالن‌هاي بسيار بزرگ مانند فرودگاه‌ها ، بيمارستانها ، كارخانجات و ... مي‌توان از ماشين‌آلات كم سرو صدا و حتي بي سرو صدا استفاده كرد . اين دستگاه ‌ها علاوه بر جاروب و شستشو ،‌ همزمان عمليات پوليش را هم انجام داده و از لغزندگي و زمين خوردن جلوگيري مي‌كند . كيفيت بالا به همراه سرعت ، دقت و قدرت مانور بالا از ويژگي‌هاي بارز اين دستگاه‌ها است .

- اين دستگاه با صداي كم از باتري براي تامين نيروي محركه خود استفاده مي‌كند .

- عملكرد اين دستگاه بنحوي است كه همزمان با پاشيدن مواد پاك‌كننده كار برس زدن و نظافت سطوح و مكش نيز انجام مي‌شود از اين دستگاه جهت گندزدايي سطوح كف نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

4 -  دستگاه نظافت كف اتاق‌هاي بيماران :

- اين دستگاه با عرض عملياتي 400 ميلي‌متر ، قدرت مانور بسيار داشته و با دسته قابل حركت تا 180 درجه سانتي گراد  از هر دو طرف و با هر زاويه‌اي قابل استفاده مي‌باشد .

اين دستگاه براي فعاليتهاي بيمارستاني ، خصوصاً شستشو و واشينگ اتاق بيمار و زير تخت‌هاي بيمارستاني كارآيي فوق‌العاده‌اي دارد و به هيچ وجه آلودگي و مزاحمتي براي بيماران نمي‌كند .

5 -  دستگاه بخار شويئ :

از اين دستگاه براي پاك كردن شيشه‌ها و وسايل استيل ساختمان‌ها استفاده مي‌شود . سيستم اين دستگاه تلفيقي از اسپري بخار اشباع ، مواد شوينده به همراه سيستم مكنده خشك و تر مي‌باشد كه براي زدودن آلودگي‌هاي با قدرت چسبندگي سطحي بالا بسيار مناسب است .

حرارت  165 درجه سانتيگراد و فشار جريان هواي برابر 200 مترمكعب در ساعت و گنجايش 14 ليتري مخزن و مجهز بودن دستگاه به انواع كيت‌هاي كاربردي مختلف باعث افزايش كاربري و انعطاف‌پذيري دستگاه شده ‌است.

اين دستگاه قادر است كليه سطوح ديوارها ، كف و دستگاهها را با قدرت پاك‌كنندگي بسيار بالاي بخار اشباع ، گندزدايي نيز انجام دهد .

مزاياي دستگاه بخار شوي :

1.  از بين بردن اكثريت ميكروارگانيزمها با توليد دماي بالاي 70 درجه سانتيگراد

2.  نفوذ بخار دائم به كليه منافذ ، درزها و شكافها

3.  عدم نياز به استفاده از مواد گندزدا

4.   كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از بكارگيري مواد گندزدا

5.  امكان استفاده و بكارگيري دستگاه در زمان بستري بيمار و ويزيت بيمار توسط پزشك

6.  جمع‌آوري باقيمانده قطرات آب بر روي سطوح توسط جمع‌كننده دستگاه

7.  امكان استفاده از دستگاه جهت كليه سطوح ( ديوار ، كف ، سقف و تجهيزات غير الكتريكي )

8.  افزايش سرعت عمل در پاك كردن سطوح

9.  كاربرد و عملكرد آسان دستگاه

10.                       ارزان بودن دستگاه

دستگاه مكنده vacuum wet :

اين دستگاه با داشتن قدرت مكش بالا قادر به جمع‌آوري آب و همچنين خشك كردن فرش‌ها ، مبل‌ها و موكت‌هاي شسته شده مي‌باشد .

اين دستگاه اين امكان را مي‌دهد كه در مكانهاي مانند اتاق عمل و بخش‌هاي ويژه كه فاقد كفشوي (فاضلابرو ) هستند . پس از انجام شستشو و واشينگ اين مكانها قادر است فاضلاب باقي مانده در سطح جمع‌آوري نمايد .

لازم به ذكر است يكي از راههاي اصولي در مراكز درماني خارج كردن آلودگي از محيط مي‌باشد ؛ بنابراين با دستگاه اين امكان فراهم مي‌گردد .

6 - جاروبرقي :

اين دستگاه قادر است كليه ذرات و گرد و غبار موجود بر روي سطوح را جمع‌آوري نمايد .

همچنين ممكن است در مكانهايي كه داراي درز و شكاف و امكان وجود كپسول‌هاي سوسري ‌ها مي‌باشد با بكارگيري جارو برقي امكان جمع‌آوري آنها نيز مي‌باشد .

نمای تصفیه خانه

آب شیرین کن

فیلترشنی

پکیج تصفیه فاضلاب

 
شما در این صفحه قرار دارید: مقالات معرفي ترالي نظافت ، روشهاي مكانيزه نظافت