خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

فرم پرسشنامه و چك ليست بیمارستانی

فرم پرسشنامه و چك ليست

پرسشنامه حاضر ابزاري جهت جمع آوري اطلاعات از وضعيت موجود مديريت زباله هاي بيمارستاني بيمارستان بقيه ا...است.

1- اطلاعات عمومي بيمارستان:

1-1 - تعداد تخت:   مصوب........…... داير .......……... فعال ..........ميانگين ضريب اشغال(نسبت دایر/فعال).....

2-1 -  تعداد بخش هاي بيمارستان چندتا است ؟

3-1- بخشهاي اصلي بيمارستان را نام ببريد؟

4-1- نوع فعاليت بيمارستان :  آموزشي              غير آموزشي

5-1 - نتيجه آخرين ارزشيابي:  درجه يک عالي               درجه يک                   درجه 2

6-1 تعداد كل كاركنان بيمارستان  چند نفر است ؟

7-1- آيا سابقه ايي از بررسي  وضعيت مديريت زباله بيمارستان وجود دارد؟

8-1- اگر جواب مثبت است چگونه امكان دستيابي به نتايج  وجود دارد؟

2- وضعيت پرسنل مرتبط با مديريت مواد زائد جامد :

1-2 وضعيت آگاهي کارگران مرتبط با جمع آوري و دفع زباله هاي خطرناک چگونه است؟  آموزش ديده                      غير آموزش ديده

1-1-2 داراي لباس کار مناسب (لباس کار يکسره، دستکش، ماسک، سربند مناسب):  بلي           خير

2-1-2  انجام معاينات بدو استخدام:  بلي                            خير

3-1-2  انجام معاينات ادواري (حداقل سالي يکبار):  بلي                          خير

2-2 - آيا كاركنان بيمارستان از نحوه تفكيك زباله هاي بيمارستاني آگاهي كافي دارند ؟ بلي                  خير

3-2- تعداد افرادي كه در امر جمع آوري و حمل زباله در داخل بيمارستان فعاليت دارند چند نفر است ؟

4-2 - آيا در بيمارستان فرد بخصوصي مسئوليت مديريت* زباله هاي بيمارستاني رابر عهده دارد؟   بلي        خير

1-4-2 در صورت بلي  سمت و ميزان تحصيلا ت ورشته تحصيلي وي ذكرشود.

5-2- برنامه كنترل و نظارت ايشان چگونه است ؟

6-2- آيا دوره آموزشي مدبريت زباله بيمارستاني تا بحال در بيمارستان اجرا شده است؟چند دوره؟چه زماني؟

ميزان زباله هاي توليدي :

-1-3 ميزان زباله هاي معمولي بر حسب كيلو گرم در روز به طور متوسط...................

-2-3 ميزان زباله هاي نوك تيز و برنده بر حسب كيلو گرم در روز به طور متوسط...................

-3-3 ميزان زباله ها ي خطرناك به طور كلي (عفوني ، دارويي ، شيميايي ،پاتولوژي ... ) بر حسب كيلو گرم در روز به طور متوسط.............

4-3 -اعضاء و اندام هاي قطع شده (قسمت هاي جدا شده بدن يا جنين سقط شده) بر حسب كيـلـوگـرم در روز بطـور متوسط.................

-5-3 در صورتي كه زباله ها ي خطرناك دسته بندي شده اند ميزان هر يك را به شرح زير بنويسيد:

1-5-3 ميزان زباله هاي عفــونـي بـر حـســـب كيــلـوگـرم در روز بطـورمتوسط........

2-5-3ميزان زباله هاي شبه خانگي بـر حســـب كيــلوگـرم در روز بطورمتوسط.......................

3-5-3ميزان زباله هاي نـوك تيــز بـر حســـب كيـلوگـرم در روز بطـور متوسط.....

4-5-3ميزان زباله هاي دارويي و شيميايي بر حسب كيلوگرم در روز بطور متوسط.......................

5-5-3ميزان زباله هاي راديـواكـتيـو بر حسـب كيـلـوگـرم در روز بطـور متوسط...................

6-5-3ميزان مـواد زائـد پاتولـوژيك بر حسب كيـلـوگـرم در روز بطـور متوسط........................

3-6- حجم زباله دفع شده روزانه چند متر مكعب است؟

- 4 تفكيك زباله:

1-4 آيا در بخش هاي مختلف زباله هاي خطرناك (عفوني) و معمولي (غير عفوني) جدا سازي ميگردد ؟                               بلي                    خير

4-1-1- اگر بلي همكاري پرسنل با طرح چگونه است؟

4-2 - يراي جمع آوري زباله هاي عفوني از كيسه زباله و كانتينرچه رنگي استفاده مي شود؟

-3-4 آيا براي جمع آوري زباله هاي تيز و برند ه از Safety Box   (جعبه مخصوص مقاوم) استفاده مي شود؟                               بلي                     خير

-4-4 آيا جعبه هاي مخصوص زباله هاي نوك تيز و برنده در مخزن مخصوص زرد جمع آوري و نگهداري ميشودو با قوانبن زيست محيطي مطابقت دارد ؟                          بلي                      خير

-1-4-4 در صورت خير از چه استفاده ميشود ؟ .................

4-5 - يراي جمع آوري زباله هاي معمولي از كيسه زباله و كانتينرچه رنگي استفاده مي شود؟

4-6- آيا قبل از انتقال از بخش به جايگاه موقت بر روي كيسه زباله ها بر چسب مخصوص حاوي اطلاعات نوع زباله و محل توليد آن                                نصب مي شود؟

-7-4 آيا اعضا ء و اندام هاي قطع شده (قسمت هاي جدا شده بدن يا جنين سقط شده) مجزا جمع آوري ميگردند ؟                        بلي                       خير

1-7-4در صورت خير چگونه جمع آوري مي گردند؟..................................

- 8-4 اعضاء و اندام هاي قطع شده چگونه دفع ميگردند ؟

الف- همراه با ساير زباله هاي عفوني و خطرناك دفع ميگردند.

ب- جداگانه  به گورستان حمل و به روش خاص خود دفن ميگردند

- 9-4 آيا به طو ركلي تفكيك مطابق دستور العمل وزارت بهداشت صورت ميگيرد ؟ بلي                      خير

4-10-  آيا از زباله هاي خطرناك (عفوني) بازيافت صورت ميگيرد؟       بلي                        خير

4-11-  آيا از زباله هاي معمولي بازيافت صورت ميگيرد؟                     بلي                        خير

4-12-  در صورت بلي بازيافت در چه مرحله اي لنجام مي گيرد؟

الف- مبدا توليد                        ب- جايگاه موقت                       ج- محل دفع زباله

4-13- در صورت انجام بازيافت اين كار توسط چه افرادي صورت مي گيرد؟

الف) توسط افراد متفرقه                                    ب)توسط كارگران خدمات به درخواست بيمارستان      ج) توسط كارگران خدمات بدون اجازه بيمارستان     د)بازيافت صورت نمي گيرد.

4-14- در صورت بازيافت چه موادي بازيافت مي گردد؟

الف)كاغذوكارتن          ب) انواع پلاستيك             ج)منسوجات              د)ساير مواد با ذكر نام

4-15- براي كم خطر سازي زباله بيمارستاني چه اقداماتي تا بحال انجام شده است؟

4-16- براي كمينه كردن زائدات تا به حال چه اقدلماتي انجام شده است؟

4-17- در بيمارستان چه نوع ظروف يكبار مصرفي كاربرد دارد؟

5- جمع آوري از بخشها:

- 1-5 آيا مخازن زباله هاي خطرناك (عفوني) و معمولي (غير عفوني) در بيمارستان جدا مي باشند ؟                                   بلي                    خير

- 2-5 آيا در كليه بخش ها و قسمتهاي مربوطه ، سطل هاي جداگانه با رنگ مناسب براي جمع آوري زباله ها ي خطرناك و معمولي وجود دارد ؟  بلي     خير

-3-5 آيا زباله دان به اندازه کافي و باشرايط بهداشتي وجود دارد؟  بلي                      خير

-4-5آيا روزانه شستشو و ضدعفوني سطل ها و وسايل حمل زباله انجام ميگيرد ؟ بلي                      خير

-5-5 ظروف نگهداري زباله در بخش از چه نوعي است ؟

الف- سطل پلاستيكي                       ب- سطل استيل                                ج-  سطل فلزي غير استيل

د- ساير ذکر شود .........................................

6-5- آيا ظروف نگهداري زباله مجهز به کيسه زباله مقاوم ومناسب مي باشد؟ بلي                      خير

7-5 - وسيله جمع آوري زباله ها از بخشها چيست ؟

الف- ترالي چرخدار                    ب-ظروف چرخدار(BIN)                         ج-گاري هاي چرخدار                       د- فرقون

8-5- آيا درهربخش براي انتقال زباله به محل نگهداري موقت وسيله جمع آوري مناسب وجود دارد؟ بلي          خير          9-5 - تناوب جمع آوري زباله از بخشها در شبانه روز به چه صورتي است؟

الف- پايان هر شيـفت             ب-روزي يكبار               ج-روزي دوبار              د- سايرموارد ذكرشود

10-5-  وضعيت تجهيزات و امكانات مورد استفاده براي جمع آوري و حمل و نقل زباله در كل چگونه است؟

الف)در حد عالي و استاندارد                    ب)درحد خوب             ج)در حد متوسط           د)درحد ضعيف

6-محل ذخيره سازي (نگهداري موقت):

1-6 آيا در بيمارستان جايگاه نگهـداري موقت زباله وجود دارد ؟                   بلي                     خير

در صورت بلي ، به سوالات زير پاسخ دهيد :

2 -6- محل جايگاه نگهدار ي موقت زباله هاي بيمارستاني كجاست ؟

الف – داخل ساختمان بيمارستان           ب- حياط بيمارستان           ج- خارج از محوطه بيمارستان

3-6- مشخصات جايگاه  نگهدا ري موقت زباله :

1-3-6 كف نشت ناپذير و محكم :                                                         دارد                     ندارد

2-3-6  امكانات تخليه و زهكشي:                                                         دارد                     ندارد      3-3-6 آيا شستشو و گندزدايي كف آسان است:                                          بلي                        خير

4-3-6- آيا پساب به سيستم تصفيه بيولوژيكي فاضلاب وصل است ؟     بلي                        خير

5-3-6 – آيا سيستم آب گرم و سرد دراد؟                                                بلي                        خير

6-3-6- آيا ارتباط مناسب با بخشها دراد؟                                                بلي                        خير

7-3-6- آيا امكان قفل كردن وجود دارد؟                                                 بلي                        خير

8-3-6-آيا امكان  دسترسي وسيله نقليه جمع آوري زباله به محل ذخيره هست؟  بلي                        خير

9-3-6 -آياحفاظت كافي در مقابل تابش آفتاب  دارد؟                                   بلي                        خير

10-3-6-آيا ازدسترس جانوران، حشرات و پرندگان  دور است؟                   بلي                       خير

11-3-6- آيا  روشنايي مناسب وجود دارد؟ ذ                                           بلي                        خير

12-3-6- آيا  تهويه كافي وجود دارد؟                                      بلي                        خير

13-3-6-آيا از آشپزخانه دور است؟                              بلي                        خير

14-3-6 – آيا براي انواع زباله هاي بيمارستاني تفكيك شده است؟                 بلي                        خير

15-3-6- آيا به نحو مناسب  محصوراست؟                                             بلي                       خير

16-3-6- آيا مسقف است؟                                                              بلي                       خير

17-3-6- آيا تابلوي هشدار دهنده  وجود دارد؟                                           بلي                       خير

18-3-6 – آيا سيستم خنك كننده وجود دارد؟                                 بلي                       خير

1-18-3-6- آيا  مجهز به سيستم سرما ساز (مبرد) هست؟                            بلي                        خير

2-18-3-6 درجه برودت اتاقک مجهز به سرما  ساز ذکر شود( به سانتيگراد)...................

19-3-6 – ايا فضاي کافي مناسب با حجم زباله هاي توليدي وجود دارد؟             بلي                         خير

20-3-6 - سيستم دفع شيرابه بهداشتي است؟                                        بلي                         خير

4-6  جايگاه موقت زباله بطور متوسط در چه فاصله اي از بخشهاي عفوني بيمارستان قرار دارد ؟

الف- 10متر و كمتر        ب- 10تا30 متري              ج-30تا50 متري                         د-50متر به بالا

5-6 آيا كيسه ها ي زرد و سياه به صورت مخلوط در مخازن ( سطل) وجود دارند ؟ بلي                    خير

6-6 آيا مخازن زرد ازمخازن سياه در محل نگهداري موقت زباله جداگانه نگهداري ميگردد؟ بلي                خير

7-6 تناوب انتقال زباله از محل نگهداري موقت به محل دفع نهايي چگونه است؟

الف ) روزي يك بار ب-  روزي دو بار        ج – سه روز در هفته  د-  ساير ذكر شود

8-6- آيا زباله در فضاي باز نگهداري مي شود ؟                      بلي                           خير

9-6- آيا از مخازن و سطل هاي زباله  شيرابه نشت مي شود؟               بلي                 خير

10-6- آيا زباله ها در اطراف جايگاه پخش شده است؟                         بلي                        خير

11-6- زمان ماند زبلله ها در جايگاه موقت چند ساعت است؟

12-6- آيا دسترسي به جايگاه نگهداري زباله براحتي ممكن است؟  بلي                              خير

7- دفع زباله در بيمارستان :

1-7 -آيا بيمارستان دستگاه زباله سوز دارد ؟                                   بلي                           خير

1-1-7    آيا عملكرد زباله سوز بيمارستان مطلوب است؟                        بلي                          خير

2-1-7- ظرفيت زباله سوز بيمارستان چند كيلوگرم در روز است؟

3-1-7 خاكسترهاي حاصل از سوختن زباله سوز بيمارستان چگونه دفن مي شود ؟

الف- همراه بازباله هاي شهـري                                                                   ب- در محوطه داخلي

ج-در زمينهاي  اطراف مركز دفن نهايي، دفن ميگردد                                  د- در محيــط رها و تخـليـه مي شـود

2-7 – در بيمارستان فعلا از زباله سوز براي سوزاندن چه نوع زباله هايي استفاده ميشود ؟

الف – زباله هاي خطرناك (عفوني)                         ب -زباله هاي معمولي (غير عفوني)                               ج – هر دو  مورد                                               د)از زباله سوزها استفاده نمي شود.

3-7 آيا بيمارستان از زباله سوز مركزي استفاده مي نمايد؟                     بلي                     خير

1-3-7 آيا عملكرد زباله سوز مركزي مطلوب است؟                            بلي                      خير

2-3-7- در صورت عدم بهره برداري چه مشكلاتي وجود دارد؟

الف)نياز به تعمير و لوازم يدكي دارد                         ب)فيلتر تصفيه هوا لازم دارد

ج)نيروي انساني متخصص مي خواهد                         د)همه موارد

3-3-7- در صورت تصميم به راه اندازي بودجه لازم چند ريال پيش بيني مي شود؟

4-7- آيا در بيمارستان از روش ديگري جهت دفع زباله استفاده مي شود؟   بلي                    خير

1-4-7 - ذكر نوع روش:...............................

2-4-7 -آيا روش بكاربرده مطلوب است؟                                           بلي                       خير

5-7 - روش دفع زباله در اين بيمارستان چگونه  است ؟

الف- كليه زباله ها در محل بيمارستان در داخل زباله سوز، سوزانده مي شود

ب- كلـيه زباله ها توسط شهرداري به بيرون  و محل دفع نهايي برده مي شود

ج-  قسمتي در داخل بيمارستان توسط زباله سوز سوزانـده و بخشي ديكر به بيرون منتقل مي شود

د- قسمتي ضدعفوني شده و سپس به زباله سوز يا به محل دفع نهايي در بيــرون از بيمارستان منتقل مي شود

ه- ساير ذكر شود...........................

1-5-7 در صورت انتخاب گزينه ج کدام بخش از زباله ها در داخل بيمارستان سوزانده مي شوند؟ الف- خطرناک  ب)معمولي

6-7- آيا محل مناسبي براي نصب دستگاه خرد كننده وسترون سازي زباله ها وجود دارد؟

8- مديريت زباله ها ي بيمارستاني :

1-8 بخشنامه وزارت بهداشت، در مان- آموزش پزشكي كشور در رابطه با زباله هاي بيمارستاني از چند سال قبل به دست شما رسيده است؟

الف- بيش از10 سال                                                       ب-بين5 تا 10 سال                                        ج- كمتر از5  سال

2-8 آيا بخشنامه وزارت بهداشت  دررابطه با زباله هاي بيمارستاني به بيمارستان ابلاغ شده است؟ بلي        خير

3-8 روند مديريت زباله هاي بيمارستاني از ابتداي ابلاغ بخشنامه تاكنون در چه سطحي است؟

الف- خيلي خوب           ب-خوب          ج-متوسط                د-ضعيف          ه-خيلي ضعيف

4-8 جهت اطمينان از اجراي بخشنامه وزارت بهداشت در رابطه با زباله هاي بيمارستاني، نظارت بر  مديريت زباله هر چند وقت يكبار صورت مي گيرد؟

الف- دو بار در ماه              ب- ماهيانه                        ج- دو بار در سال                         د- ساليانه 5-8 ميزان رعايت بخشنامه وزارت بهداشت، در مان- آموزش پزشكي كشور در رابطه با زباله هاي بيمارستاني  تا چه اندازه اي است؟

الف- خيلي خوب              ب-خوب        ج-متوسط                د-ضعيف             ه-خيلي ضعيف

6-8-  ميزان هزينه مستقيم پرداختي به شهرداري ماهيانه براي  دفع زباله هاي بيمارستاني توسط بيمارستان :

1-6-8- بابت  زباله هاي خطرناك (عفوني)................... ريال ماهيانه به ازاء هر كيلو

2-6-8 – بابت زباله هاي معمولي...........................ريال ماهيانه به ازاء هر كيلو

7-8 - ميزان كل هزينه پرداختي ماهيانه براي مديريت زباله هاي بيمارستاني توسط بيمارستان چند ريال آست؟

9- حمل زباله به خارج از بيمارستان:

1-9 آيا حمل زباله توسط ماشين مخصوص با علامت خاص زباله هاي عفوني صورت مي گيرد؟                              بلي                     خير

2-9  نوع ماشين هاي حمل زباله چگونه است ؟

الف-كاميون سرپوشيده مخصوص زباله هاي بيمارستاني                         ب-وانت سرپوشيده مخصوص زباله هاي بيمارستاني

ج-وانت سر باز                                                                             د-کاميون معـمولي روباز

3-9  كداميك از روشها براي حمل و نقل زباله به خارج بيمارستان بكار مي رود ؟

الف- انتقال انواع زباله بصورت مخلوط به محل دفع نهايي بطور مستقيم

ب- انتقال زباله هاي خطرناك (عفـوني و شيمايي ) جداگـانه به محل دفع نهايي

ج- انتقال زباله مخلوط به ا يستـگاه انتقال شهري و سپس محل دفع نهايي

د- انتقال زباله جداگانه به ا يستـگاه انتقال شهري و سپس محل دفع نهايي

ه- ساير روشها ذکر شود......................

4-9 حمل زباله توسط كداميك از ارگانهاي زير انجام مي شود ؟

الف- شهرداري                     ب- راساً توسط بيمارستان                                   ج- بخش خصوصي

5-10- آيا هماهنگي لازم بين شهرداري –بيمارستان و وزارت بهداست در رابطه با زباله هاي بيمارستااني وجود دارد؟ بلي               خير

*********************************

10- جايگاه موقت زباله در شهر (1) :

1--10 - آيا در شهر جايگاه موقت براي نگهداري زباله هاي بيمارستاني خطرناك (عفوني) وجود دارد؟                                                                                              بلي        خير

در صورت بلي به سؤالات زير پاسخ دهيد:

2-10 تعداد جايگاه هاي  موقت زباله.............................

3-10 وضعيت بهداشتي جايگاههاي نگهداري موقت زباله:

1-3-10- انتخاب محل استقرار : مناسباست                      مناسب    نيست

2-3-10 –آيا زباله هاي معمولي و خطرناك مخلوط مي شوند؟               بلي                             خير

4-3-10 پراكنده شدن زباله در اطراف جايگاهها:                               بلي                        خير

5-3-10 نشت شيرابه:                                                          بلي                        خير

6-3-10 ايجاد بوي نا مطبوع:                                                       بلي                        خير

7-3-10 جمع آوري ضايعات بازيافتي توسط افراد غير مسئول ( غير مجاز): بلي                        خير

8-3-10 شستشو و ضدعفوني جايگاه پس از هر بار تخليه:                        بلي                        خير

4-10 آيا از زباله هاي خطرناك (عفوني) در اين مرحله  بازيافت صورت ميگيرد؟ بلي                 خير

11 – ايستگاه انتقال (2) :

1-11 آيا زباله هاي بيمارستاني (خطرناك و عفوني‌) به ايستگاه انتفال زباله و سپس به محل دفع نهايي برده مي شوند؟                                           بلي      خير

12- دفع زباله هاي خطرناك ( عفوني ) در خارج از بيمارستان ( محل دفع نهايي)  (3) :

1-12 دفن زباله هاي خطرناك با كداميك از روش هاي زير انجام ميگيرد ؟

الف – دفن بهداشتي : جداگانه                   مخلوط با ساير زياله ها

ب- دفن كنترل شده : جداگانه                 مخلوط با ساير زباله ها

ج- دفع روباز ( كنترل نشده ) : جداگانه             مخلوط با ساير زباله ها

2-12  آيا از پودر آهك براي دفن بهداشتي زباله هاي خطرناك (  عفوني ) استفاده ميشود ؟                                                                         بلي                      خير

3-12 ميزان زباله ها ي خطرناك ( عفوني ) دفع شده در زمين در روز  بر حسب تن .........................

4-12 مشكلات محل دفع زباله هاي خطرناك ( عفوني ‌) از نظر بهداشتي :

1-4-12 انتخاب نا مناسب محل : بلي                            خير

2-4-12 پوشش نا مناسب زباله ها:    بلي                            خير

3-4-12 نداشتن حصار:                  بلي                            خير

4-4-12 حضور حيوانات، پرندگان و جوندگان: بلي                            خير

5-4-12 نداشتن زهكشي براي آبهاي سطحي:   بلي                            خير

6-4-12 نداشتن سيستم دفع شيرابه:               بلي                            خير

7-4-12 خروج گاز و بخارات سمي:             بلي                            خير

8-4-12 آتش سوزي خودبخودي:                 بلي                            خير

9-4-12 ايجاد بوي نامطبوع:                 بلي                            خير

10-4-12 عدم شستشوي وسايل نقليه حمل زباله: بلي                            خير

11-4-12 مخلوط نمودن زباله هاي معمولي با زباله هاي خطرناك: بلي                            خير

12-4-12 بازيافت زباله هاي بيمارستاني:  بلي                            خير

3-4-12 بازيافت توسط چه كساني انجام مي گيرد؟ افراد مسئول                   افراد غير مسئول (غير مجاز)

سوالات چک لیست برای هر قسمت:

1-آیا اقلام مصرفی شما از کیفیت لازم برخوردارند؟

2- خرید و ذخیره این اقلام برای مصرف چه مدت زمانی انجام می شود؟

3-آیاتجهیزات مورد نیاز شما از کیفیت لازم برخوردارند؟

در خرید های متمرکز

1- کیفیت

1-    مقدارمورد نیاز

2-    تاریخ اعتبار و انقضاء

3-    توجه به نوع بسته بندی های کالا در تولید زباله بعد از مصرف

4-    شناسائی کالاهایی که زباله خطرناک تولید می کنند.

5-    آیا اقلام خریداری شده طوری هست که زباله آن قابل بازیافت باشد.

6-    آیا در موارد لازم خریدها متمرکز انجام می شود.

7-    در دستورالعمل مورد نظر درخریدها چه نکاتی از بحث تولید زباله مورد توجه هست؟

8-    در سیکل نگهداری تا مصرف اقلام،داروها، مواد شیمیائی، تجهیزات چه نکاتی مورد توجه است؟

10-آیا خرید کمتر وبه دفعات بیشتر اقلام دارویی و مصرفی امکان پذیراست؟

11-آیا اقلام خریداری شده 100% مورد استفاده قرار می گیرد؟

12-نحوه چیدن اقلام در انبارها به گونه ایی هست که اقلام بیش از حد در انبارها نماند و تاریخ مصرف آنها منقضی نشود. بلی                  خیر            سایرموارد

13- آیا شرکتهای طرف قرارداد آماده همکاری در خصوص تحویل اقلام درخواستی به دفعات بیشتر ومقدار کمتر هستند؟ بلی          خیر

14- آیا جداسازی زباله ها در بدو تولید در هر قسمت انجام می شود؟

15- به نظر شما مسئولیت جداسازی زباله بر عهده کیست؟

1- تولید کننده زباله         2- مسئول قسمت         3- مسئول خدمات و نظافت بخش

16- آیاکیسه زباله مخصوص زباله های عفونی وغیرعفونی دردسترس وجود دارد؟ بلی            خیر

17- آیا جداسازی زباله های شبه خانگی (تر وخشک)انجام می شود؟

18- جداسازی زباله های عفونی و غیر عفونی:

1- بدقت انجام می شود.                         2- خیلی رعایت نمی شود.

3- سعی می شود رعایت شود.                  4- مخلوط جمع آوری می شود.

19- زباله های بخش شما چه مدتی بعد از تولید جمع آوری می شوند؟

20- روزانه چند نوبت جمع آوری می شود؟

21- نحوه انتقال زباله به محل دفع نهائی چگونه است؟

22- آیا کیسه های زباله زرد رنگ مخصوص زباله های عفونی استفاده می شود؟ بلی    خیر

23- مشارکت پرستاران  در جداسازی زباله های عفونی و غیر عفونی چگونه است؟

خیلی خوب               خوب                      متوسط                            ضعیف

24- مشارکت  بهیاران  در جداسازی زباله های عفونی و غیر عفونیچگونه است؟

خیلی خوب               خوب                      متوسط                            ضعیف

25- مشارکت  خدماتی ها در جداسازی زباله های عفونی و غیر عفونی چگونه است؟

خیلی خوب               خوب                      متوسط                            ضعیف

26- مشارکت   پزشکان در جداسازی زباله های عفونی و غیر عفونی چگونه است؟

خیلی خوب               خوب                      متوسط                            ضعیف

27-تعیین مقدار و نوع زباله تولیدی هر قسمت بیمارستان از لیست انواع زائدات ذیل:

1-   دارویی                        4- شیمیائی                         7-  رادیواکتیو

2-   مواد نوک تیز وبرنده         5-  زائدات بدن انسان           8-  زباله های عفونی و خطرناک  بیولوژیک

3-   مواد سمی و فلزات سنگین 6- پلاستیک                        9-   کاغذ و کارتن واداری

10- شیشه                         13- فلزات و قوطی کنسرو            16- مواد فساد پذیروپسماند غذایی

11- منسوجات                  14- تجهیزات معیوب و خراب چوبی و فلزی و نئوپان

12-  ظروف تحت فشار و اسپری            15- مصالح و نخاله های ساختمانی

28- بازیافت کدام از زباله ها در این بخش انجام دارد؟

29-امکان حذف یا کاهش تولید کدام یک از زائدات فوق وجوددارد؟

30- قبل از دفع به سطل زباله امکان استفاده مجدد از کدامیک وجود دارد؟

31 – به نظر شماچه مشکلاتی در مدیریت پسماند بیمارستانی وجود دارد.

الف)- مشکلات در مرحله نگهداری:

- مدت زمان نگهداری زباله

- نوع واندازه های کیسه های نگهداری  زباله

- عدم جداسازی در محل تولید

- نبودن تجهیزات و لوازم مناسب برای جداسازی

- نبودن مدیریت جدی و پیگر

- ندادن آموزش کافی کارگران

- تغییر کارگران خدماتی

ب- مشکلات مرحله جمع آوری وحمل و نقل :

-       نحوه جمع آوری

-       وسایل نامناسب

-       زمان جمع آوری نامناسب

-       جمع آوری مخلوط زباله های عفونی وغیر عفونی

- عملکردنامناسب کارگران جمع آوری وحمل و نقل

- مسیر و وسایل نامناسب جمع آوری وحمل و نقل

ج- دفع نهائی ومخلوط زباله های عفونی و غیر عفونی

32- آیا دراین بخش امکان کاهش تولید زباله وجود دارد؟ بلی             خیر

33- به نظر شما تکنیک مناسب این بخش، برای کاهش تولید زباله چیست؟

34-  آیا رعایت می شود؟

35- آیا وسایل و لوازمی وجود دارد که در بخش استفاده بهینه(100% )از آن نمی شودو به عنوان زباله دفع می گردد؟یک به یک باذکر علت نام برده شود؟جایگزین پیشنهادی بخش برای آن چیست؟

36- آموزش واطلاع رسانی درخصوص لزوم تفکیک زباله های عفونی وغیر عفونی در بخشها چگونه بوده است؟ خیلی خوب             خوب             متوسط             ضعیف

چک لیست بیمارستان

-       رنگ بندی  کیسه زباله هاچگونه است؟

-        آیا وسایل و بینها و کانتینرهای جمع آوری و حمل و نقل کیسه زباله ها مناسب نوع بکارگیری آنها هستند؟

-       وزن روزانه زباله های عفونی و غیر عفونی و سرانه زباله تولیدی روزانه چقدر است؟

-       تعداد تخت فعال و رزرو؟

-       تر و خشک کردن زباله های بخش اداری و شبه خانگی ؟

-       بازیافت فعال در بیمارستان ؟

-       کنترل دستورالعمل های خرید کالا برای بیمارستان :

-       برای عذاو سلف سرویس

-       تجهیزات و لوازم پزشکی

-       لوازم اداری با کیفیت

-       توجه به تاریخ انقضاء و مدت مصرف

-       نوع بسته بندی

-       میزان خطرناکی

-       امکان بازیافت

-       آیا خرید به مقدار مصرف یک زمان معقول است؟

-       آخرین روش مد پسماندبیمارستانی ابلاغ وزارت بهداشت چه بوده و چه میزان عمل می شود؟

-       نقش پیمانکاران در تولید زباله و پرداخت هزینه زباله های تولیدی آنهاتوسط خودشان چگونه مورد توجه قرار می گیرد؟

-       چه نوع آموزشها خدمات ایمنی،تجهیزات مناسب، برای پرسنل شاغل در مد پسماند زباله بیمارستان ارائه شده است؟

-       آیا فردی مسئول مد پسمانه دارید؟ بلی        خیر

-       آیا بیمارستان کنترل و نظارت مستمر روزانه به روند تولید جمع آوری وحمل و نقل زباله بیمارستان تا دفع دارد؟

-       آیا اطلاعات روزانه مد پسمانه به مدیر بیمارستان گزارش می شود؟

-       آیا توسعه و اصلاح وضع موجود و بهینه کردن روشها مورد توجه مد پسمانه در بیمارستان قراردارد؟

-       آیا نرم افزار رایانه ای به نحوی که هر بخش در هر لحظه از سیکل مد پسمانه بیمارستان و میزان اثر بشخی مشارکت خود اطلاع داشته باشد. وجود دارد؟ اصلاح روند مدیریت بخوبی انجام شود؟

نمای تصفیه خانه

آب شیرین کن

فیلترشنی

پکیج تصفیه فاضلاب

 
شما در این صفحه قرار دارید: مقالات فرم پرسشنامه و چك ليست بیمارستانی